Aktuality ŠD


Vychovatelka ŠD

  • Petra Šťastná
  • tel. 736 198 470

Provoz

  • ráno od 6.30 do 7.45 hodin
  • hlavní provoz je od 11:40 do 16:00 hodin

Základní informace

Školní družina je umístěna v prvním patře budovy školy. Ve školní družině pracuje jedna vychovatelka. Kapacita školní družiny je 25 žáků.

Ranní i odpolední oddělení - Petra Šťastná

Školní družina slouží ke vzdělávání formou zájmových a vzdělávacích činností, odpočinku a relaxaci, ke hře i učení. Prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Ve dnech školního vyučování tvoří školní družina mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Zabezpečuje kompenzaci možných školních neúspěchů, částečně i dohled nad žáky.

Díky pestré zájmové nabídce ve školní družině nabízející výtvarné, pracovní, hudební, dramatické činnosti, sportovní vyžití, ekologické aktivity, besedy apod. se může komplexně rozvíjet osobnost žáka navštěvující toto zařízení. Školní družina má své poslání i v rovině sociální, rozvíjí osobnost žáků a zdokonaluje jejich sociální kompetence. Významným způsobem zajišťuje účinnou primární ochranu před všemi vlivy dnešní doby.

Ke školní družině patří venkovní hřiště s altánem, pískovištěm a herními prvky, které se nachází v těsné blízkosti školy. Při výchovné práci s dětmi využívá vychovatelka mimo své třídy také tělocvičnu školy a krásnou přírodu v okolí školy.

Ranní provoz školní družiny ve dnech pondělí – pátek od 6.30 hodin do 7.45 hodin je volně přístupný všem žákům prvního stupně a žáci jej bez poplatku využívají dle potřeby. Odpolední provoz od ukončení vyučování do 16.00 hodin navštěvují děti řádně přihlášené rodiči – vyplněním Zápisního lístku do školní družiny.

Poplatek za školní družinu je stanoven podle § 14 vyhlášky o zájmovém vzdělávání na 100 Kč měsíčně na žáka. Veškeré tyto finanční prostředky jsou použity na nákup her, hraček, sportovního vybavení, výtvarného a pracovního materiálu.

Jednotlivá oddělení školní družiny pracují podle vlastního ŠVP v tematických oblastech:

  • Žáci a zdraví
  • Žáci a společnost
  • Žáci a příroda
  • Žáci a kultura
  • Žáci a svět práce