Přípravná třída

Režim dne v přípravné třídě

 • vyučování začíná v 08:00 hodin a končí v 11:40 hodin
 • vyučovací hodiny jsou rozděleny do kratších časových úseků
 • v průběhu dne se jednotlivé činnosti střídají a prolínají navzájem, rozvrh hodin je pouze orientační, každá činnost je délkou i obsahem přizpůsobena aktuálním potřebám dětí
 • každý den je zařazena logopedická náprava výslovnosti
 • děti nejsou na konci školního roku klasifikovány, obdrží PAMĚTNÍ LIST
 • děti se účastní všech akcí pořádaných školou, které jsou upraveny a přizpůsobeny věku předškoláka


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podmínky pro přijetí žáků do přípravné třídy stanovuje §47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V §47 odst. 1 první věta zní: "Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

 • O zařazování do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna přípravná třída.
 • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV a je součástí školního vzdělávacího programu "Klíč od světa" ZŠ a MŠ Sobíňov, okres Havlíčkův Brod.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem 20 vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1. ročník. Vzdělávání probíhá od 8:00 hodin do 11:40 hodin.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.
 • K dokumentaci se používá třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ, třídní kniha a osobní složka dítěte.
 • Záměrem přípravné třídy je individuální přístup ke každému dítěti, příprava jeho bezproblémového nástupu do 1. třídy a předcházení případným neúspěchům v začátku školní docházky.

Kritéria přijímání dětí do přípravné třídy:

 1. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 2. Děti, které mají v sobíňovské škole sourozence.
 3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Sobíňov, okres Havlíčkův Brod.
 4. Děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Sobíňov, okres Havlíčkův Brod.

Průběh zápisu:

Zápis do přípravné třídy proběhne 9. dubna společně se zápisem do 1. ročníku.

 1. Účast dítěte u zápisu do přípravné třídy není nutná.
 2. Zákonný zástupce u zápisu vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy.
 3. Zákonný zástupce u zápisu předloží:
 • svůj průkaz totožnosti,
 • rodný list dítěte,
 • doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky, pokud již toto doporučení obdržel, nebo
 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy, pokud již toto doporučení obdržel.

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude oznámeno zákonným zástupcům. Každému zapisovanému  dítěti bude přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých na webových stránkách školy a vstupních dveřích do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.