Školská rada

  • Nové složení školské rady od 19. 10. 2022

Za zřizovatele:                           Karel Kouba - předseda školské rady

Za pedagogické pracovníky:    Mgr. Jana Kampová, DiS.

Za zákonné zástupce žáků:      Lucie Němcová


  • Info: Školská rada - výsledky voleb

Dne 16. 09. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. 

Hlasování: tajné

Volební účast: 100 %

Podmínky pro platnost voleb byly naplněny. 

Výsledek voleb:  1. Mgr. Jana Kampová

                             2. Mgr. Radka Kučerová

Kandidátka Mgr. Jana Kampová získala nejvyšší počet hlasů, je zvolena za člena Školské rady.

Nové složení Školské rady: 

  1. Dana Stehnová
  2. Lucie Němcová
  3. Mgr. Jana Kampová

Zápisy z jednání